پرزگیر-رولی-ساده-۷۲-لایه-زرد

پرزگیر رولی ساده ۷۲ لایه زرد

پرزگیر رولی ساده ۷۲ لایه زرد